Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là

Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là
A. Bán đảo Đông Dương. B. Bán đảo Mã Lai.
C. Bán đảo Trung – Ấn. D. Bán đảo Tiểu Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Các nước Đông Nam Á lục địa nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ nên còn có tên gọi khác là Bán đảo Trung – Ấn.

Author: Cô Minh Anh