Author: Cô Minh Anh

Posted in Blog

Encryption Blockchain Why is Blockchain Important and Why Does it Matters

The rapid progress of Blockchain technology is showing no signs of slowing down. In the past few decades, many things that seemed impossible have turned…

Continue Reading Encryption Blockchain Why is Blockchain Important and Why Does it Matters
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do

Câu hỏi: Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do A. Có số dân đông, nhiều quốc gia. B….

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản vì

Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản vì A. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. B. Có…

Continue Reading Câu hỏi: Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản vì
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Biểu đồ đã cho được gọi là

Câu hỏi: Biểu đồ đã cho được gọi là A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ miền. C. Biểu đồ kết hợp (cột, đường). D….

Continue Reading Câu hỏi: Biểu đồ đã cho được gọi là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là A. Việt Nam. B.Phi-lip-pin. C. In-đô-nê-xi-a. D.Xin-ga-po. Gợi ý câu trả lời…

Continue Reading Câu hỏi: Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là

Câu hỏi: Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là A. 150 người/km<sup>2</sup>. B.126 người/km<sup>2</sup>. C. 139 người/km<sup>2</sup>. D. 277 người/km<sup>2</sup>….

Continue Reading Câu hỏi: Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là A. Xin-ga-po. B.Việt Nam. C. Phi-lip-pin. D.In-đô-nê-xi-a. Gợi ý câu trả lời Đáp…

Continue Reading Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là A. Lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm. B….

Continue Reading Câu hỏi: Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở

Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở A. Mật độ dân số cao hơn mức trung bình của…

Continue Reading Câu hỏi: Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở