Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở Đông Nam Á?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở Đông Nam Á?
A. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện và hiện đại.
B. Thông tin liên lạc được cải thiện và nâng cấp.
C. Hệ thống giao thông được mở rộng và hiện đại.
D. Hệ thống ngân hàng, tín dụng phát triển và được hiện đại hóa.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về ngành dịch vụ ở Đông Nam Á
Giải thích: Đặc điểm ngành dịch vụ Đông Nam Á:
– Cơ sở hạ tầng của Đông Nam Á đang từng bước được hiện đại hóa.
– Giao thông vận tải được mở rộng và tăng thêm.
– Thông tin liên lạc cải thiện và nâng cấp.
– Hệ thống ngân hàng và tín dụng được phát triển và hiện đại.
Chọn đáp án A

Author: Cô Minh Anh