Câu hỏi: Công nghiệp ở các nước Đông Nam Á không phát triển theo hướng nào sau đây?

Câu hỏi: Công nghiệp ở các nước Đông Nam Á không phát triển theo hướng nào sau đây?
A. Liên doanh, liên kết với nước ngoài.
B. Hiện đại hóa trang thiết bị và công nghệ.
C. Chú trọng sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.
D. Đầu tư phát triển các ngành công nghệ cao.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về phương hướng phát triển công nghiệp ở Đông Nam Á.
Giải thích: Công nghiệp Đông Nam Á phát triển theo hướng:
– Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài.
– Hiện đại hóa thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo kĩ thuật cho người lao động,
– Sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.
– Tập trung phát triển các ngành truyền thống và hiện đại nhằm tạo nhiều nguồn hàng xuất khẩu: Sản xuất và lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử; Khai thác khoáng sản; Dệt may, da giày, chế biến thực phẩm,…
Chọn đáp án D

Author: Cô Minh Anh