Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi ở Đông Nam Á?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi ở Đông Nam Á?
A. Chăn nuôi đã trở thành ngành chính.
B. Số lượng gia súc khá lớn.
C. Là khu vực nuôi nhiều trâu bò, lợn, gia cầm.
D. Đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức về ngành chăn nuôi Đông Nam Á.
Giải thích: Các đặc điểm của ngành chăn nuôi Đông Nam Á:
– Chăn nuôi tuy có số lượng nhiều nhưng chưa thành ngành chính.
– Số lượng gia súc khá lớn; trong khu vực trâu bò, lợn, gia cầm được nuôi nhiều.
– Ngành nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản là ngành truyền thống và đang phát triển.
=> Vậy, đặc điểm “chăn nuôi đã trở thành ngành chính” là không đúng với ngành chăn nuôi Đông Nam Á.
Chọn đáp án A

Author: Cô Minh Anh