Câu hỏi: Hải cảng lớn ở Đông Nam Á không phải là

Câu hỏi: Hải cảng lớn ở Đông Nam Á không phải là
A. Băng Cốc.
B. Hải Phòng.
C. Xin-ga-po.
D. TP. Hồ Chí Minh.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức các hải cảng lớn ở Đông Nam Á.
Giải thích: Xin-ga-po, Băng Cốc và TP. Hồ Chí Minh là những cảng lớn, đáp ứng tiêu chuẩn của các cảng biển quốc tế.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh