Danh mục: Giải toán lớp 4

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

 1. Biểu thức có chứa một chữ
 2. Các số có sáu chữ số
 3. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số
 4. Triệu và lớp triệu
 5. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 6. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 7. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng
 8. Giây, thế kỉ
 9. Tìm số trung bình cộng
 10. Biểu đồ

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

 1. Phép cộng
 2. Phép trừ
 3. Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ
 4. Tính chất giao hoán của phép cộng
 5. Tính chất kết hợp của phép cộng
 6. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 7. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 8. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song
 9. Nhân với số có một chữ số
 10. Tính chất giao hoán của phép nhân
 11. Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …
 12. Tính chất kết hợp của phép nhân
 13. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 14. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông
 15. Nhân một số với một tổng
 16. Nhân một số với một hiệu
 17. Nhân với số có hai chữ số
 18. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 19. Nhân với số có ba chữ số
 20. Chia một tổng cho một số
 21. Chia cho số có một chữ số
 22. Chia một số cho một tích
 23. Chia một tích cho một số
 24. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 25. Chia cho số có hai chữ số
 26. Chia cho số có ba chữ số

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

 1. Dấu hiệu chia hết cho 2
 2. Dấu hiệu chia hết cho 5
 3. Dấu hiệu chia hết cho 9
 4. Dấu hiệu chia hết cho 3
 5. Ki-lô-mét vuông
 6. Hình bình hành – Diện tích hình bình hành

Chương 4: Phân số – các phép tính với phân số. hình thoi

 1. Phân số
 2. Phân số và phép chia số tự nhiên
 3. Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số
 4. Quy đồng mẫu số các phân số
 5. So sánh hai phân số
 6. Phép cộng phân số
 7. Phép trừ phân số
 8. Phép nhân phân số
 9. Phép chia phân số
 10. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số
 11. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó
 12. Hình thoi – Diện tích hình thoi

Chương 5: Tỉ số – một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

 1. Giới thiệu tỉ số
 2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 4. Tỉ lệ bản đồ – Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Chương 6: Ôn tập

 1. Ôn tập về số tự nhiên
 2. Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
 3. Ôn tập về đại lượng
 4. Ôn tập về hình học
 5. Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 6. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 7. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có chứa một chữ Ví dụ: Lan có \(3\) quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển…

Continue Reading Biểu thức có chứa một chữ
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Các số có sáu chữ số

1. Đơn vị – Chục – Trăm 2. Nghìn – Chục nghìn – Trăm nghìn Viết số: \(432\,\,516\). Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn,…

Continue Reading Các số có sáu chữ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số

1. Hàng và lớp Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị. Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp…

Continue Reading Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Triệu và lớp triệu

1. Triệu và lớp triệu \(10\) trăm nghìn gọi là \(1\) triệu, viết là: \(1\,\,000\,\,000\). \(10\) triệu gọi là \(1\) chục triệu, viết là: \(10\,\,000\,\,000\). \(10\) chục…

Continue Reading Triệu và lớp triệu
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

I) Dãy số tự nhiên 1. a) Các số: \(0\,\,;\,\,1\,\,;\,\,2\,\,;\,\,3\,\,;\,\,…\,\,;\,\,9\,\,;\,\,10\,\,;\,\,…\,\,;\,\,100\,\,;\,\,…\,\,;\,\,1000\,\,;\,\,…\) là các số tự nhiên. Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến…

Continue Reading Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1. So sánh các số tự nhiên a) Trong hai số tự nhiên: – Số nào có nhiều chữ số hơn thì số kia lớn…

Continue Reading So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng

1. Yến, tạ, tấn. Đề-ca-gam, héc-tô-gam –  Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng…

Continue Reading Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Giây, thế kỉ

1. Giây ${\bf{1}}$ giờ $ = {\rm{ }}{\bf{60}}$ phút ${\bf{1}}$ phút $ = {\rm{ }}{\bf{60}}$ giây 2. Thế kỉ ${\bf{1}}$ thế kỉ $ = {\rm{ }}{\bf{100}}$ năm – Từ…

Continue Reading Giây, thế kỉ
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Tìm số trung bình cộng

1. Tìm số trung bình cộng Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất \(6\) lít  dầu, rót vào can thứ hai \(4\) lít dầu. Hỏi…

Continue Reading Tìm số trung bình cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Biểu đồ

Ví dụ về hai loại biểu đồ: Ví dụ 1: Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình: Biểu đồ này có…

Continue Reading Biểu đồ