Câu hỏi: Ngành nào sau đây đặc trưng cho nông nghiệp Đông Nam Á?

Câu hỏi: Ngành nào sau đây đặc trưng cho nông nghiệp Đông Nam Á?
A. Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.
B. Trồng lúa nước.
C. Chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà.
D. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục IV, SGK/103 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh