Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là
A. Lào. B.Đông Ti-mo.
C. Mi-an-ma. D.Thái Lan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Xin-ga-po 7857 người/km[sup]2[/sup] là quốc gia có mật dộ dân số cao nhất khu vực Đông Nam Á và Lào là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất, 29 người/km[sup]2[/sup] (Bru-nây 69 người/km[sup]2[/sup], Cam-pu-chia 85 người/km[sup]2[/sup]).

Author: Cô Minh Anh