Câu hỏi: Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là

Câu hỏi: Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là
A. 150 người/km[sup]2[/sup]. B.126 người/km[sup]2[/sup].
C. 139 người/km[sup]2[/sup]. D.277 người/km[sup]2[/sup].

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 = 627,8 / 4501,6 x 1000 = 139,5 (làm tròn 139 người/km[sup]2[/sup]).

Author: Cô Minh Anh