Câu hỏi: Nước đứng đầu về sản lượng cá khai thác ở khu vực Đông Nam Á những năm gàn đay là

Câu hỏi: Nước đứng đầu về sản lượng cá khai thác ở khu vực Đông Nam Á những năm gàn đay là
A. Thái Lan. B.In-đô-nê-xi-a.
C. Việt Nam.D.Phi-lip-pin.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục IV, SGK/105 địa lí 11 cơ bản.
Cho bảng số liệu:
Diện tích cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới
(Đơn vị: triệu tấn)
Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi 18, 19:

Author: Cô Minh Anh