Câu hỏi: Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng khu vực I trong cơ cấu GDP (năm 2004) còn cao?

Câu hỏi: Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng khu vực I trong cơ cấu GDP (năm 2004) còn cao?
A. Cam-pu-chia. B.In-đô-nê-xi-a.
C. Phi-lip-pin. D.Việt Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I (biểu đồ), SGK/102 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh