Câu hỏi: Một phần lãnh thổ của quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh?

Câu hỏi: Một phần lãnh thổ của quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh?
A. Phía bắc Mi-an-ma. B. Phía nam Việt Nam.
C. Phía bắc của Lào. D. Phía bắc Phi-lip-pin.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/99 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh