Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?
A. Ma-lai-xi-a. B. Xin-ga-po.
C. Thái Lan. D. In-đô-nê-xi-a.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Các nước Đông Nam Á lục địa gồm có Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar.

Author: Cô Minh Anh