Câu hỏi: Nền nông nghiệp Đông Nam Á là nền nông nghiệp

Câu hỏi: Nền nông nghiệp Đông Nam Á là nền nông nghiệp
A. nhiệt đới.
B. cận nhiệt.
C. ôn đới.
D. hàn đới.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về đặc điểm chung của nền nông nghiệp Đông Nam Á.
Giải thích: Nền nông nghiệp Đông Nam Á là nền nông nghiệp nhiệt đới.
Chọn đáp án A

Author: Cô Minh Anh