Câu hỏi: Biểu đồ đã cho được gọi là

Câu hỏi: Biểu đồ đã cho được gọi là
A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ miền.
C. Biểu đồ kết hợp (cột, đường). D. Biểu đồ tròn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Căn cứ vào biểu đồ và bảng chú giải, ta thấy hai biểu đồ đã cho là biểu đồ kết hợp giữa cột (lượng mưa) và đường (nhiệt độ).

Author: Cô Minh Anh