Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là
A. Phát triển thủy điện.
B. Phát triển lâm nghiệp.
C. Phát triển kinh tế biển.
D. Phát triển chăn nuôi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/100 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh