Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là:

Câu hỏi: Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là:
A. Bán đảo Đông Dương.
B. Bán đảo Mã Lai.
C. Bán đảo Trung – Ấn.
D. Bán đảo Tiểu Á.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích:
1. Bán đảo mang tên Trung-Ấn bởi những những yếu tố lịch sử đã làm khu vực này chịu ảnh hưởng văn hóa từ Ấn Độ và Trung Hoa, và về mặt địa lý, khu vực này tiếp giáp với Ấn Độ ở phía tây và Trung Quốc ở phía Bắc.
2. Hiện nay, bán đảo Trung-Ấn trải qua lãnh thổ các quốc gia Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, và Malaysia bán đảo.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh