Câu hỏi: Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là
A. Việt Nam. B.Phi-lip-pin.
C. In-đô-nê-xi-a. D.Xin-ga-po.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Ba quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là Xin-ga-po (100%), Bru-nây (77%) và May-lay-xi-a (74%).

Author: Cô Minh Anh