Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Đông Nam Á?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Đông Nam Á?
A. Có dân số đông, mật độ dân số cao.
B. Tỉ suất gia tăng dân số hiện nay có chiều hướng gia tăng.
C. Dân số trẻ, số người trong tuổi lao động chiếm trên 50%.
D. Lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn còn hạn chế.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ đặc điểm dân cư Đông Nam Á.
Giải thích: Dân cư Đông Nam Á có đặc điểm:
– Dân số đông, mật độ dân số cao.
– Dân số trẻ.
– Lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn còn hạn chế.
Chọn đáp án B

Author: Cô Minh Anh