Câu hỏi: Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là

Câu hỏi: Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là
A. Gia-va. B. Lu-xôn.
C. Xu-ma-tra. D. Ca-li-man-tan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Đảo Ca-li-man-tan là đảo lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á và lớn thứ 3 thế giới, sau Đảo Greenland và đảo New Guinea.

Author: Cô Minh Anh