Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là
A. Xin-ga-po. B.Việt Nam.
C. Phi-lip-pin. D.In-đô-nê-xi-a.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Một số nước có mật độ dân số cao nhất ở Đông Nam Á là: Xin-ga-po 7857 người/km[sup]2[/sup], Phi-lip-pin 343 người/ km[sup]2[/sup], Việt Nam 277 người/km[sup]2[/sup], In-đô-nê-xi-a 134 người/km[sup]2[/sup],… Lào là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất, 29 người/km[sup]2[/sup], Bru-nây 69 người/km[sup]2[/sup], Cam-pu-chia 85 người/km[sup]2[/sup].

Author: Cô Minh Anh