Câu hỏi: Nước đứng đầy về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là

Câu hỏi: Nước đứng đầy về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là
A. Thái Lan. B.Việt Nam.
C.Ma-lai-xi-a. D.In-đô-nê-xi-a.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích :Mục IV, SGK/103 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh