Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do

Câu hỏi: Đông Nam Á có ngành khai khoáng phát triển do
A. có nhiều tài nguyên rừng.
B. giàu có về tài nguyên khoáng sản.
C. hầu hết các nước giáp biển.
D. có nền kinh tế phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Chú ý cụm từ “phát triển ngành khai khoáng”.
Giải thích: Đông Nam Á nằm trong vành đai sinh khoáng vì thế có nhiều loại khoáng sản. Vùng thềm lục địa nhiều dầu khí, là nguồn nguyên liệu cho phát triển kinh tế.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh