Câu hỏi: Cây trồng truyền thống và quan trọng ở các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Cây trồng truyền thống và quan trọng ở các nước Đông Nam Á là
A. lúa mì.
B. lúa nước.
C. cà phê.
D. cao su.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về tình hình phát triển cây lương thực ở Đông Nam Á
Giải thích: Cây trồng truyền thống và quan trọng ở các nước Đông Nam Á là lúa nước.
Chọn đáp án B

Author: Cô Minh Anh