Câu hỏi: Cây cao su được trồng nhiều ở nước nào trong khu vực Đông Nam Á?

Câu hỏi: Cây cao su được trồng nhiều ở nước nào trong khu vực Đông Nam Á?
A. Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po và Bru-nây.
B. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Việt Nam.
C. Campuchia, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Việt Nam.
D. Thái Lan, Campuchia, Ma-lai-xi-a và Việt Nam.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức sự phân bố các cây công nghiệp ở Đông Nam Á.
Giải thích: Cao su được trồng nhiều ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Việt Nam. Cà phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, sau đó là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh