Câu hỏi: Diện tích và số dân của Việt Nam lần lượt chiếm tỉ lệ phần trăm trong tổng diện tích và số dân khu vực Đông Nam Á năm 2015 là

Câu hỏi: Diện tích và số dân của Việt Nam lần lượt chiếm tỉ lệ phần trăm trong tổng diện tích và số dân khu vực Đông Nam Á năm 2015 là
A. 11,4% và 10,4%. B.7,4% và 14,6%.
C. 15,0% và 8,3%. D.42,4% và 40,7%.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Diện tích và số dân của Việt Nam lần lượt chiếm tỉ lệ phần trăm trong tổng diện tích và số dân khu vực Đông Nam Á năm 2015 là 7,4% (331/4501,6×100) và 14,6% (91,7/627,8×100).

Author: Cô Minh Anh