Câu hỏi: Những khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á trong phát triển kinh tế là

Câu hỏi: Những khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á trong phát triển kinh tế là
A. nghèo tài nguyên khoáng sản.
B. không có đồng bằng lớn.
C. lượng mưa quanh năm không đáng kể.
D. chịu ảnh hưởng nặng nề của các thiên tai.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về thuận lợi của tự nhiên Đông Nam Á
Giải thích: Khu vực Đông Nam Áchịu ảnh hưởng nặng nề của các thiên tai (bão, lũ, động đất, núi lửa,…).
Chọn đáp án D

Author: Cô Minh Anh