Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây không trực tiếp phát triển ngành dịch vụ hàng hải ở khu vực Đông Nam Á?

Câu hỏi: Quốc gia nào sau đây không trực tiếp phát triển ngành dịch vụ hàng hải ở khu vực Đông Nam Á?
A. Ma-lay-si-a
B. Thái Lan.
C. Việt Nam.
D. Lào.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức ngành thủy – hải sản các nước Đông Nam Á.
Giải thích: Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không tiếp giáp với biển nên không thể trực tiếp phát triển các ngành dịch vụ hàng hải hay du lịch biển,…
Chọn: D.

Author: Cô Minh Anh