Câu hỏi: Địa điểm Y-an-gun có kiểu khí hậu

Câu hỏi: Địa điểm Y-an-gun có kiểu khí hậu
A. Nhiệt đới gió mùa. B. Cận xích đạo.
C. Ôn đới gió mùa. D. Nhiệt đới khô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Căn cứ vào biểu đồ, đặc biệt là lượng mưa và nhiệt độ, ta thấy biểu đồ Y-an-gun thể hiện kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa (lương mưa có sự phân mùa hết sức rõ rệt, mưa lớn từ tháng 5 – tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau).

Author: Cô Minh Anh