Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là:

Câu hỏi: Một trong những lợi thế của hầu hết các nước Đông Nam Á là:
A. Phát triển lâm nghiệp.
B. Phát triển thủy điện.
C. Phát triển chăn nuôi.
D. Phát triển kinh tế biển.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức đánh giá điều kiện tự nhiên Đông Nam Á.
Giải thích giải: Đông Nam Á có lợi thế về biển. Các nước trong khu vực (trừ Lào) đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế, cũng như thương mại, hàng hải.
Chọn: D.

Author: Cô Minh Anh