Câu hỏi: Một trong những hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á hiện nay là

Câu hỏi: Một trong những hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á hiện nay là
A. Chú trọng phát triển sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước.
B. Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài.
C. Phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ hiện đại.
D. Ưu tiên phát triển các ngành truyền thống.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích :Mục II, SGK/103 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh