Câu hỏi: Nước đứng đầu về sản lượng cá khai thác ở khu vực Đông Nam Á những năm gần đây là:

Câu hỏi: Nước đứng đầu về sản lượng cá khai thác ở khu vực Đông Nam Á những năm gần đây là:
A. Việt Nam.
B. Phi-lip-pin.
C. Thái Lan.
D. In-đô-nê-xi-a.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức ngành nuôi trồng – đánh bắt thủy hải sản ở Đông Nam Á.
Giải thích: Sản lượng cá đánh bắt được của 3 nước đứng đầu Đông Nam Á là: In-đô-nê-xi-a (4,7 triệu tấn), Thái Lan (2,8 triệu tấn), Phi-lip-pin (2,2 triệu tấn).
Chọn: D.

Author: Cô Minh Anh