Câu hỏi: Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở các nước Đông Nam Á là
A. Làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
B. Khai thác thế mạnh về đất đai.
C. Thay thế cây lương thực.
D. Xuất khẩu thu ngoại tệ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục IV, SGK/104 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh