Câu hỏi: Địa điểm Pa-đăng có khí hậu

Câu hỏi: Địa điểm Pa-đăng có khí hậu
A. Ôn đới. B. Cận nhiệt đới.
C. Nhiệt đới. D. Xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Căn cứ vào biểu đồ, đặc biệt là lượng mưa và nhiệt độ, ta thấy biểu đồ Y-an-gun thể hiện kiểu khí hậu xích đạo (lương mưa lớn và phân bố đều trong năm, nhiệt độ luôn cao trên 25độC).
Cho bảng số liệu:
Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 17 đến 21:

Author: Cô Minh Anh