Câu hỏi: Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu

Câu hỏi: Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu
A. Xích đạo. B. Cận nhiệt đới.
C. Ôn đới. D. Nhiệt đới gió mùa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/99 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh