Câu hỏi: Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây?

Câu hỏi: Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây?
A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.
D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/98 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh