Câu hỏi: Các nước đứng hàng đầu về xuất khẩu lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là

Câu hỏi: Các nước đứng hàng đầu về xuất khẩu lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là
A. Lào, In-đô-nê-xi-a. B.Thái Lan, Việt Nam.
C. Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a. D.Thái Lan, Ma-lai-xi-a.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục IV, SGK/103 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh