Thẻ: 20000 câu trắc nghiệm địa lý

Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là A. Xin-ga-po. B.Việt Nam. C. Phi-lip-pin. D.In-đô-nê-xi-a. Gợi ý câu trả lời Đáp…

Continue Reading Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số cao nhất là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là

Câu hỏi: Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là A. 150 người/km[sup]2[/sup]. B.126 người/km[sup]2[/sup]. C. 139 người/km[sup]2[/sup]. D.277 người/km[sup]2[/sup]. Gợi…

Continue Reading Câu hỏi: Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là A. Lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm. B….

Continue Reading Câu hỏi: Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Biểu đồ đã cho được gọi là

Câu hỏi: Biểu đồ đã cho được gọi là A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ miền. C. Biểu đồ kết hợp (cột, đường). D….

Continue Reading Câu hỏi: Biểu đồ đã cho được gọi là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là A. Việt Nam. B.Phi-lip-pin. C. In-đô-nê-xi-a. D.Xin-ga-po. Gợi ý câu trả lời…

Continue Reading Câu hỏi: Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do

Câu hỏi: Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do A. Có số dân đông, nhiều quốc gia. B….

Continue Reading Câu hỏi: Đông Nam Á có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng là do
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Hai biểu đồ trên thể hiện

Câu hỏi: Hai biểu đồ trên thể hiện A. Nhiệt độ và lượng mưa trung bình năm tại Pa-đăng và Y-an-gun. B. Nhiệt độ và…

Continue Reading Câu hỏi: Hai biểu đồ trên thể hiện
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là A. Khí hậu nóng…

Continue Reading Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là
Posted in Giải đáp

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là

Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là A. Lào. B.Đông Ti-mo. C. Mi-an-ma. D.Thái Lan. Gợi ý câu trả lời…

Continue Reading Câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là