Câu hỏi: Cho bảng số liệu: TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 (Đơn vị: ‰) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ tăng tự nhiên năm 2018 của một số quốc gia?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018
(Đơn vị: ‰)
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ tăng tự nhiên năm 2018 của một số quốc gia?
A. Mi-an-ma cao hơn In-đô-nê-xi-a
B. Thái Lan cao hơn Mi-an-ma
C. Phi-lip-pin cao hơn Thái Lan.
D. In-đô-nê-xi-a cao hơn Phi-lip-pin

Gợi ý câu trả lời

Công thức: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%) = Tỉ lệ sinh – tỉ lệ tử/10
TỈ LỆ GIA TĂNG TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018
Đáp án C.

Author: Cô Minh Anh