Câu hỏi: Cho biểu đồ: Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2019?

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2019?
A. Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta luôn xuất siêu.
B. Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta luôn nhập siêu.
C. Giá trị nhập khẩu tăng nhanh, giá trị xuất khẩu giảm nhanh.
D. Cán cân giai đoạn 2010 – 2015 nhập siêu, 2017 – 2019 xuất siêu.

Gợi ý câu trả lời

D Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2019, ta thấy cán cân giai đoạn 2010 – 2015 nhập siêu, 2017 – 2019 xuất siêu.

Author: Cô Minh Anh