Câu hỏi: Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành.

Câu hỏi: Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành.
A. Công nghiệp hóa chất.
B. Công nghiệp năng lượng.
C. Công nghiệp chế biến thực phẩm.
D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Khí hậu đa dạng, phát triển được nhiều sản phẩm nông nghiệp từ cây trồng đến vật nuôi phong phú, đó là cơ sở hết sức thuận lợi để phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Author: Cô Minh Anh