Câu hỏi: 1 mol nhôm (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), khối lượng riêng 2,7 g/ cm$^{3}$, có thể tích tương ứng là:

Câu hỏi: 1 mol nhôm (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), khối lượng riêng 2,7 g/ cm$^{3}$, có thể tích tương ứng là:
A. 10 cm$^{3}$
B. 11 cm$^{3}$
C. 12cm$^{3}$
D. 13cm$^{3}$

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh