Câu hỏi: Bằng phát minh sáng chế của các nhà bác học được mua để sử dụng có thể xem là

Câu hỏi: Bằng phát minh sáng chế của các nhà bác học được mua để sử dụng có thể xem là
A. Chất xám.
B. Tiền tệ.
C. Hàng hóa.
D. Thương mại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/154, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh