Câu hỏi: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân, GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:

Câu hỏi: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân, GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:
A. Biểu đồ đường.
B. Biểu đồ tròn.
C. Biểu đồ cột ghép.
D. Biểu đồ miền.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Dựa vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ cột (cụ thể là biểu đồ cột ghép) là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân, GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014.

Author: Cô Minh Anh