Câu hỏi: Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

Câu hỏi: Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là
A. sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.
B. chủ yếu tạo ta sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.
C. hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.
D. sản xuất theo hướng quảng canh để không ngừng tăng sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh