Câu hỏi: Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là

Câu hỏi: Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu nền kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là
A. Cơ cấu nghành kinh tế.
B. Cơ cấu thành phần kinh tế.
C. Cơ cấu lãnh thổ.
D. Cơ cấu lao động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục II, SGK/101 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh