Câu hỏi: Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của ngành

Câu hỏi: Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của ngành
A. Công nghiệp. B. Dịch vụ.
C. Nông nghiệp. D. Xây dựng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh