Câu hỏi: Các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là:
A. Lúa gạo, cây ăn quả nhiệt đới.
B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
D. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là lúa gạo, cây ăn quả nhiệt đới.

Author: Cô Minh Anh