Câu hỏi: Các nước nào sau đây thuộc khối thị trường chung Nam Mĩ?

Câu hỏi: Các nước nào sau đây thuộc khối thị trường chung Nam Mĩ?
A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.
B. Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.
D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II.1, SGK/11 – 12 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh